Punkterna i sin helhet
Startsida Västsvenska rådet Länksällskap Länkar till länkar Fria Sällskapet Länkarna
 

Punkt 1

Erkänn att DU ej behärskar spriten.

Du måste erkänna att Du är alkoholist. Detta innebär inte bara att Du inte kan sköta

sprit, att livet blivit outhärdligt för Dig och Din omgivning och att Du inte kan sköta

Dig själv, utan det viktigaste är, att när Du en gång är alkoholist så kommer Du i all framtid att vara det.

Du skall möjligen så småningom kunna kalla f.d. eller ex-alkoholist. Om vi så håller upp

i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet för sprit. Vi betraktar alkoholismen som en sjukdom,

närmast en allergisk, mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa någon antikropp.

Enda möjligheten för oss är alltså att fullständigt och för all framtid sluta upp att använda sprit.

Punkt 2

Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen

Om Du inte - liksom vi övriga i det här sällskapet - redan har förstått, att Du inte av

egen kraft kan bli kvitt Ditt spritbegär, så måste Du snarast möjligt bli absolut

övertygad om detta faktum. Den kraft, som hjälper oss är naturligtvis mycket större än vår egen,

och erfarenheten gör, att vi obetingat tror på den. Du måste själv komma till absolut tro på denna

kraft, antingen Du nu tror, att kraften kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen

inom detta sällskap eller från Länkarnas erfarenheter.

Punkt 3

Ställ inga krav på dina medmänniskor

Du måste ändra Din livsinställning. Detta betyder inte, att Du skall ändra Dina

politiska åsikter eller någonting dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare än så.

Det skulle föra alltför långt att just nu gå in på alla detaljer. Så småningom får Du del

av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu skall vi bara beröra två detaljer.

För det första: Alkoholisten är bland de största egoister som finns. Det låter hårt,

men om Du tänker efter skall Du säkert finna, att det är sanning, och Du måste ändra på denna

Din egoistiska inställning. För det andra: Tänk inte bara på Dig själv utan tänk mycket mer på andra.

Ställ inga krav på Dina medmänniskor, men öka kraven på Dig själv.

Punkt 4

Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet

Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftertraktar absolut ärlighet, renhet,

kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

Punkt 5

Erkänn dina fel och brister för någon annan människa

Dryfta Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan människa.

Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna. Gå inte själv och

bär på något, som är det minsta tvivelaktigt. Dina kamrater i Länkarna vill ingenting hellre än att dela

Dina bekymmer och genom sina erfarenheter hjälpa Dig att bära dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem.

Om Du "gömmer" någonting, så går Du och bär på en onödig börda, som drar ner Dig och då kommer fienderna,

harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och spritbegär.

Tala med någon kamrat, som Du särskilt mycket sympatiserar med och Du skall finna, att det lättar.

Du går friare, starkare och säkrare genom vardagens prövningar och bekymmer. I detta sammanhang skulle

vi vilja framhålla: Tro inte att det bara är Dina närmaste, som vet att Du är alkoholist.

Det vet varenda människa, som Du på något sätt kommit i beröring med. Du kan inte dölja det och det

kostar Dig bara en massa energi att försöka göra det. Den energin bör Du spara till något viktigare och bättre.

Punkt 6

Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande

Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande. Det kan vara någon som gjort

Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som Du själv förorsakat skada på det ena eller

det andra sättet. Gör upp en lista för Dig själv på dessa personer. Begrunda noga varje persons beteende

mot Dig och tänk efter om inte Du själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet.

Om Du skulle ha rent samvete och den andre alltså har fel, så glöm för all del inte att denne, liksom Du,

kanske också är en lidande människa, vilket Du aldrig tänkt på. Det kan vara fråga om t.ex. självhävdelse, mindervärdighetskomplex, maktbegär eller dylikt. Behandla då honom eller henne som en sjuk människa

och visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa oförrätter har för Dig och om

Du över huvudtaget kan göra något åt dem. Om Du inte kan det, så gå inte och bär

på något agg. Det kostar bara energi och det kan Du ha bättre användning för. De personer, som Du

har gjort orätt, skall Du göra upp med. Om detta dämpar Din egen självhävdelse, så är det bara nyttigt mot spritbegäret. Gäller det pengar som skall betalas igen, så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar

som Du får i händerna, när Du slutat dricka sprit, har Du nog inte haft på mycket länge. Gäller det en

annan oförrätt Du gjort någon, så tillstå för denne Ditt fel. Det räcker inte bara med att be om ursäkt,

Du måste försöka gottgöra vad Du förbrutit.

Punkt 7

Såsom du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra

När Du nu kommit ifrån spriten och det har Du, om Du arbetat efter de här punkterna, så har Du upplevt

någonting, som Du inte kan tacka enskilda människor för. Du får tacka genom att hjälpa andra alkoholister,

och det är det enda vi begär av Dig.

Som Du själv blivit hjälpt, skall Du hjälpa andra.

 

2015-06-02 12:50:50